සමලිංගිකත්වය සහ "ගේ" Gay සංකෘතිය


සමලිංගිකත්වය සහ "ගේ" යන වදන් බොහෝ දෙනා අරුත් දක්වන්නේ සමාන පද ලෙසිනි. ඒවා සමාන පද නොවේ.

Sexual orientation refers to an enduring pattern of emotional, romantic, and/or sexual attractions to men, women, or both sexes. Sexual orientation also refers to a person’s sense of identity based on those attractions, related behaviors, and membership in a community of others who share those attractions. Research over several decades has demonstrated that sexual orientation ranges along a continuum, from exclusive attraction to the other sex to exclusive attraction to the same sex. However, sexual orientation is usually discussed in terms of three categories: heterosexual (having emotional, romantic, or sexual attractions to members of the other sex), gay/lesbian (having emotional, romantic, or sexual attractions to members of one’s own sex), and bisexual (having emotional, romantic, or sexual attractions to both men and women). This range of behaviors and attractions has been described in various cultures and nations throughout the world. Many cultures use identity labels to describe people who express these attractions. In the United States the most frequent labels are lesbians (women attracted to women), gay men (men attracted to men), and bisexual people (men or women attracted to both sexes). However, some people may use different labels or none at all.
Sexual orientation is distinct from other components of sex and gender, including biological sex (the anatomical, physiological, and genetic characteristics associated with being male or female), gender identity (the psychological sense of being male or female),* and social gender role (the cultural norms that define feminine and masculine behavior).
Sexual orientation is commonly discussed as if it were solely a characteristic of an individual, like biological sex, gender identity, or age. This perspective is incomplete because sexual orientation is defined in terms of relationships with others. People express their sexual orientation through behaviors with others, including such simple actions as holding hands or kissing. Thus, sexual orientation is closely tied to the intimate personal relationships that meet deeply felt needs for love, attachment, and intimacy. Source : APA

File:Rainbow flag and blue skies.jpg"ගේ" යනු සමලිංගික අයිතීන් වෙනුවෙන් සමලිංගිකයන් විසින් ගොඩනගා ගන්න ලද සමාජ ව්‍යාපාරයයි. හැත්තෑව දශකයේ ඇමෙරිකාවෙහි සිදුවූ ලිංගික විප්ලවයත් සමග උපත ලැබූ "ගේ" ව්‍යාපාරයෙහි අරමුණු වනුයේ සමලිංගිකයන් හට සමාන අයිතීන් ලබාදීමයි. අතීතයේ ඕනෑ තරම් සමලිංගික පුද්ගලයන් සිටිය විය හැකි නමුදු ඔවුන් කිසිවෙක් "ගේ" පුස්ගලයන් නොවේ. වර්තමානයේ වුවද "ගේ" නොවන සමලිංගිකයන් බොහෝ සිටිති. සමලිංගිකත්වය යනු තොර ගැනීමක් නොවේ. එහෙත් "ගේ" ලෙස හඳුන්වා ගැනීම තෝරා ගැනීමකි. සියලු සමලින්ගිකයෝ "ගේ" සංකෘතිය බදා ගැනීමට අවශ්‍ය නොවේ. තම කවුරුන් විය යුතු යයි තීරණය කිරීමට නීතියට, ආගමට, "ගේ" ක්‍රියාකාරීන් (gay activists) හට, දෙමවිපියන්ට හෝ මනෝ චිකිත්සකවරයාට අයිතියක් නැත. තීරණය ඔබ සතුය. ඔබට වෙනස් වීමට අවශ්‍ය නම් මනෝ චිකිත්සයකයෙකු (Psychologist with a PHd) හමු වීමෙහි කිසිදු වරදක් නැත.  

Being Gay is an absolute 100% CHOICE

Stupid gay activists (which forms the majority) has been desperately hanging on to the "no choice" argument, since lately. The below linked article summarized the illogicality of the whole "no choice" fallacy. The author is not a Christian but a devout atheist.

http://atheistethicist.blogspot.com/2011/11/homosexuality-and-choice-argument.html 

What I would like to add is the fact that being GAY is an absolute choice. I have seen people being gay suddenly. They all start acting differently. Waving the rainbow flags. Having shawls over the shoulders. Wearing bright colors. Earnings. Parading. Coming out. Facebook statuses and what not. Even the tone/intonation of their speech becomes different. They start to walk differently. Might go for linen trousers instead of denims. Will wear flip flops. Will stop shaving and start growing long hair. Gay is a pure social construction that was a bi product of the American sexual revolution in the 90s. HIV Aids is another by product. Suddenly people started seeing homosexual and gay related stuff on mainstream movies and shallow sitcoms. If you switch on your TV to watch a tele-drama you will often come across direct or indirect portrayals of homosexuality. Glee, Modern Family, Desperate Housewives, Will and Grace are few to be mentioned. I should dedicate a another blog post to analyze the Glee's gay agenda. All the effort is to portray homosexuality as something normal and something very common.

Being gay is a choice, but it might not be the same for homosexuality. Homosexuality is a psychological condition that lots of people have control over. If needed (as with the case with ego-dystonic homosexuals) It can be shifted with cognitive behavioral therapy. I have no clue about the efficacy about the much hyped reparative therapy.

As the APA has rightly posited, there is nothing wrong with homosexuality PERSE, but the arguments used by today's gay activists are ridiculous shallow, pathetic and illogical. To self proclaim that "I'm Gay because I dont have a choice" is actually demeaning and insulting to the homosexuals. If someone can say the he/she chose to be gay, that would be noble and interesting.

The minority of the good homosexuals (who often doesn't want to identify as gay), doesn't give a rat's arse about the origins of homosexuality or the choice factor. They just be homosexual. And don't have the need to fight for stupid rights. They are happy with what they have. They are free from inferiority complexes and obsessive desires.

Choice argument is highly irrelevant and will do more harm to the homosexual community.

GAY, BISEXUAL, AND OTHER MEN WHO HAVE SEX WITH MEN (MSM):


GAY, BISEXUAL, AND OTHER MEN WHO HAVE SEX WITH MEN (MSM):

By risk group, gay, bisexual, and other MSM of all races remain the population most severely affected by HIV.
  • MSM accounted for 61% of all new HIV infections in the U.S. in 2009, as well as nearly half (49%) of people living with HIV in 2008 (the most recent year national prevalence data is available).
  • CDC estimates that MSM account for just 2% of the U.S. male population aged 13 and older, but accounted for more than 50% of all new HIV infections annually from 2006 to 2009. In 2010, MSM accounted for 61% of HIV diagnoses.
  • In 2009, white MSM accounted for the largest number of annual new HIV infections of any group in the U.S. (11,400), followed closely by black MSM (10,800).
  • Young, black MSM were the only risk group in the U.S. to experience statistically significant increases in new HIV infections from 2006–2009—from 4,400 new HIV infections in 2006 to 6,500 infections in 2009.
Estimates of New HIV Infections in the U.S., 2009, by Transmission Category

Reparative therapy and it's association with Christianity

The bad thing about reorientation therapy/reparative therapy is its association with Christianity. These Christian bigots try to enforce their personal interpretation of religion on gays who do no want to change themselves. Doing so is utterly ludicrous, insensitive and inhuman.

This scenario has become an issue in countries like the united states, where a group of Christians thinks that they have the sole access to an ultimate truth. If there is a God, god would want people to be happy.

There is absolutely nothing immoral about being gay. If someone wants to change due to their religious beliefs there is nothing wrong about that too. There are so many other reasons that would propel someone to seek change. Change is possible for most of the people. Change cannot be forced upon anyone and it doesn't work that way. If a therapist tries to make a patient feel guilty about being gay, he/she is not an ethical therapist. Therapist should leave aside their personal, religious beliefs on such sensitive issues.

There are many non-Christian, former Christian/catholic, and Buddhist (which is spreading rapidly among the psychological and medical community) who helps people to develop their heterosexual potentials.

Some may not even change but as a result of the therapy will become sane, better homosexuals. But change is possible, if someone wants to change.

Reparative therapy is not the only way to help patients develop their heterosexual potential. Therapists have their own ways, with which they help patients. Gender affirmative therapy is another such form of therapy. One type of therapy may not work for everyone. Often therapists do not label their form of psychological assistance as such.


Oral Sex Is Not Risk Free


Oral Sex Is Not Risk Free

Like all sexual activity, oral sex carries some risk of HIV transmission when one partner is known to be infected with HIV, when either partner’s HIV status is not known, and/or when one partner is not monogamous or injects drugs. Even though the risk of transmitting HIV through oral sex is much lower than that of anal or vaginal sex, numerous studies have demonstrated that oral sex can result in the transmission of HIV and other sexually transmitted diseases (STDs). Abstaining from oral, anal, and vaginal sex altogether or having sex only with a mutually monogamous, uninfected partner are the only ways that individuals can be completely protected from the sexual transmission of HIV. However, by using condoms or other barriers between the mouth and genitals, individuals can reduce their risk of contracting HIV or another STD through oral sex.

CDC.gov

Osho on Change

Osho calls Homosexuality a perversion, which is politically incorrect. He thinks that truth is ugly.

osho on homosexuality

Is the gay identity so fragile?

 

a_aacamille1

"Is the gay identity so fragile that it cannot bear the thought that some people may not wish to be gay? Sexuality is highly fluid, and reversals are theoretically possible. However, habit is refractory, once the sensory pathways have been blazed and deepened by repetition - a phenomenon obvious in the struggle with obesity, smoking, alcoholism or drug addiction...helping gays to learn how to function heterosexually, if they wish, is a perfectly worthy aim."

Lesbian Activist - Camille Paglia

Anderson Cooper comes out as gay

 

Anderson Cooper

Anderson Cooper has declared that he's gay, and much of the Internet on Monday pretended to shrug. "Pretended" is the operative word.

“Tell me something new this morning,” a commenter wrote on www.people.com. “I thought it was common knowledge that he was gay,” another added.

Cooper’s sexual orientation has indeed been common knowledge — and for a long time, one of the media business’ open secrets: whispered about, never confirmed on-the-record, sometimes to the point of resentment. But Cooper’s coming out, even if it were no real surprise, still clearly matters to a lot of people.

Read More : http://www.latimes.com/news/nation/nationnow/la-na-nn-anderson-cooper-gay-20120702,0,4282833.story

How does “Therapy” works

People have different attitudes towards therapies that attempt to change a person’s sexual orientation. Some of them are true and some are wrong.  
An ethical therapists do not judge a patient's sexual orientation. It is up to the patient to decide whether homosexuality is fits him or not. Mental health professionals believe that homosexuality is a natural variation of human behaviour. 
Therapists will try to address the insecurities, inferiority complexes within the patient which decreases the confidence of the patient. Therapists will try to enhance the masculine traits of the patient. Patients will be asked to look at the opposite sex from a different point of view. Patients will be asked to associate women they find attractive(not sexually). Therapists will try to bring out a wholesome gender out of the patient which would in return automatically increase the patient’s opposite sex attractions.
Therapists will not guarantee an exclusive heterosexuality. It is not realistic expect such things since the patient’s life has been conditioned by same sex stimuli for a long time. In some cases people do not change at all but they says that they have become better homosexuals. 
Therapists will not force a patient to repress/control homosexual feelings. Therapists would most often use techniques like masturbatory reconditioning/orgasmic reorientation in dealing with same sex feelings.
The whole political/religions aura around homosexuality is not relevant to the therapist. If a person is suffering and homosexuality comes in between the patient and his/her happiness he/she will be offered treatment.
Therapy will not be coerced or forced upon an individual. It doesn't work that way.
It is a must to check whether the therapists is qualified/licensed that she has a PHd in Psychology.
This is not a clear cut description of the nature of the therapy. Often times mental health professional will develop a therapy that is customized to the nature, experience of the patient.

A Review of Equal Ground's Parent’s Guide

The image below is a screenshot of the Equal Ground's digital booklet for parents with LGBTQ children. Equal Ground stands for gay rights, which should be commended. But there are some facts they have provided, which supports an unscientific cliché view that people are born gay. It doesn't really matter whether a person is born gay or developed homosexual tendencies. He or she is bequeathed with equal rights no matter what, regardless or what they are or what they do. But it is very understandable that the “born gay” theory is one foot on which the gay rights movement stands on. My opinion is that gay rights movement should not be based on such myths. It is always good to take the side of science than to be politically correct. Equal Ground “born gay” theory shuts the way for LGBTQ individuals who wants to change. In this blog post I would critically examine the facts provided.
Genuine ignorance is profitable because it is likely to be accompanied by humility, curiosity, and open mindedness; whereas ability to repeat catch-phrases, cant terms, familiar propositions, gives the conceit of learning and coats the mind with varnish waterproof to new ideas.  ~John Dewey
Even though it is said in the beginning that there is no conclusive consensus, the booklet clearly suggest that biological factors DETERMINE a certain sexual orientation. It is true that It is impossible to pin point a certain factor that leads to homosexuality. Homosexuality is a result of complex biological, social and psychological factors. Even the culture, laws, friends, TV and media plays a role in shaping a predominant sexual orientation. Biology plays a role in human sexual behaviour like it is the case with every other behaviour like paedophilia, drug addiction, heterosexuality, over-eating, obsessions and compulsivity's. But, it is important to note that these biological factors are not decisive factors. In other words biological factors do no DETERMINE a sexual orientation or any other human behaviour. There is an extremely small minority in which biological factors play a strong role. 

 

Equal Ground says that homosexuality is in genes. According to “gene theory” homosexuality should run in families. If one person in a twin couple is gay the other person should be gay. How could the “gay gene” pass without the ability for gay couples to reproduce offspring? 

Studies of identical twin pairs have essentially made it impossible to argue for the genetic determination of homosexuality. Since identical (“monozygotic,” in the scientific literature) twins have identical genes, if homosexuality were genetically fixed at birth, we should expect that whenever one twin is homosexual, the other twin would be homosexual (a “concordance rate” of 100%). Even Michael Bailey himself, co-author of the landmark 1991 twins study (which supposedly found a concordance rate of about 50%), conducted a subsequent study on a larger sample of Australian twins. As summarized by other researchers, “They found twenty-seven identical male twin pairs where at least one of the twin brothers was gay, but in only three of the pairs was the second twin brother gay as well” (a “concordance rate” of only eleven percent).

Dr. Francis S. Collins, one of the world's leading scientists who works at the cutting edge of DNA, concluded that "there is an inescapable component of heritability to many human behavioural traits. For virtually none of them is heredity ever close to predictive." Dr. Collins succinctly reviewed the research on homosexuality and offers the following: "An area of particularly strong public interest is the genetic basis of homosexuality. Evidence from twin studies does in fact support the conclusion that heritable factors play a role in male homosexuality. However, the likelihood that the identical twin of a homosexual male will also be gay is about 20% (compared with 2-4 percent of males in the general population), indicating that sexual orientation is genetically influenced but not hardwired by DNA, and that whatever genes are involved represent predispositions, not predeterminations."
(Dr. Francis Collins was the head of the recently concluded ground-breaking Human Genome Project which identified the role of each and every human gene.)

The “gay gene” theory with its flaws, is not used by gay activists anymore. They are more in to saying that gay people have different brains. Which is also not accepted because there is no way to find that people are born with different brains. Science proves that brain structure might alter with human behaviour. A study showed that taxi drivers have distinguishable brains. 

Equal Ground have consciously or ignorantly shadowed the effects of parental behaviour in homosexuality. Childhood sexual abuse is not even mentioned. These environmental factors/incidents yet again are not decisive factors. There are many heterosexuals who were sexually abused and are from dysfunctional families. It is not really worthy to examine the cause that develop homosexuality. Its always good to stick with reality. 
“I can’t help it”. The very words carry a kind of whimper. I hate this plea. It isn’t accepted as an argument for paedophilia and shouldn’t be. I’d want to be gay whether I could help it or not. The day that the battle for homosexual equality is won and over will be the day a man, straight or gay, can boast that he chose." - Matthew Parris (A gay person). In a way comparing gay lifestyle to animal homosexual behavior is demeaning. 

LT Magazine Campaign in Collaboration with Equal Ground

The booklet says that the desire to change one sexual orientation (homosexual to heterosexual) is a mental disorder. The booklet doesn't help the parent who’s son/daughter says “Mom/Dad I’m gay, but I don’t want to be”. One might argue that oppression/discrimination drives a person to seek change. Its not the case always. It could be morals (which we shouldn't try to define for others), religious beliefs (which should be respected) , the longing to marry a person of the opposite sex, to have offspring. The booklet indirectly but clearly suggest to embrace the gay lifestyle. A mental health professional will not do so. It is an ethic of the therapist to remain neutral. The patient must decide to go gay or to change. The change does not mean exclusive heterosexuality (which I don’t think is there). Therapy doesn't repress sexual desires but makes them more attracted to opposite sex. Therapy doesn't create fake heterosexuals but helps people to reach their life goals, enabling them to live in harmony with their beliefs, morals and values. 

If Equal Ground really stands for the equality, they should help gays who wants to change. They also contributes to the diversity Equal Ground talk about. By telling that people are born gay Equal Ground does not make space for diversity and ironically straight-jacket homosexuals.
Nothing in the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity. Martin Luther King, Jr.
Other Resources :