සමලිංගිකත්වය සහ "ගේ" Gay සංකෘතිය


සමලිංගිකත්වය සහ "ගේ" යන වදන් බොහෝ දෙනා අරුත් දක්වන්නේ සමාන පද ලෙසිනි. ඒවා සමාන පද නොවේ.

Sexual orientation refers to an enduring pattern of emotional, romantic, and/or sexual attractions to men, women, or both sexes. Sexual orientation also refers to a person’s sense of identity based on those attractions, related behaviors, and membership in a community of others who share those attractions. Research over several decades has demonstrated that sexual orientation ranges along a continuum, from exclusive attraction to the other sex to exclusive attraction to the same sex. However, sexual orientation is usually discussed in terms of three categories: heterosexual (having emotional, romantic, or sexual attractions to members of the other sex), gay/lesbian (having emotional, romantic, or sexual attractions to members of one’s own sex), and bisexual (having emotional, romantic, or sexual attractions to both men and women). This range of behaviors and attractions has been described in various cultures and nations throughout the world. Many cultures use identity labels to describe people who express these attractions. In the United States the most frequent labels are lesbians (women attracted to women), gay men (men attracted to men), and bisexual people (men or women attracted to both sexes). However, some people may use different labels or none at all.
Sexual orientation is distinct from other components of sex and gender, including biological sex (the anatomical, physiological, and genetic characteristics associated with being male or female), gender identity (the psychological sense of being male or female),* and social gender role (the cultural norms that define feminine and masculine behavior).
Sexual orientation is commonly discussed as if it were solely a characteristic of an individual, like biological sex, gender identity, or age. This perspective is incomplete because sexual orientation is defined in terms of relationships with others. People express their sexual orientation through behaviors with others, including such simple actions as holding hands or kissing. Thus, sexual orientation is closely tied to the intimate personal relationships that meet deeply felt needs for love, attachment, and intimacy. Source : APA

File:Rainbow flag and blue skies.jpg"ගේ" යනු සමලිංගික අයිතීන් වෙනුවෙන් සමලිංගිකයන් විසින් ගොඩනගා ගන්න ලද සමාජ ව්‍යාපාරයයි. හැත්තෑව දශකයේ ඇමෙරිකාවෙහි සිදුවූ ලිංගික විප්ලවයත් සමග උපත ලැබූ "ගේ" ව්‍යාපාරයෙහි අරමුණු වනුයේ සමලිංගිකයන් හට සමාන අයිතීන් ලබාදීමයි. අතීතයේ ඕනෑ තරම් සමලිංගික පුද්ගලයන් සිටිය විය හැකි නමුදු ඔවුන් කිසිවෙක් "ගේ" පුස්ගලයන් නොවේ. වර්තමානයේ වුවද "ගේ" නොවන සමලිංගිකයන් බොහෝ සිටිති. සමලිංගිකත්වය යනු තොර ගැනීමක් නොවේ. එහෙත් "ගේ" ලෙස හඳුන්වා ගැනීම තෝරා ගැනීමකි. සියලු සමලින්ගිකයෝ "ගේ" සංකෘතිය බදා ගැනීමට අවශ්‍ය නොවේ. තම කවුරුන් විය යුතු යයි තීරණය කිරීමට නීතියට, ආගමට, "ගේ" ක්‍රියාකාරීන් (gay activists) හට, දෙමවිපියන්ට හෝ මනෝ චිකිත්සකවරයාට අයිතියක් නැත. තීරණය ඔබ සතුය. ඔබට වෙනස් වීමට අවශ්‍ය නම් මනෝ චිකිත්සයකයෙකු (Psychologist with a PHd) හමු වීමෙහි කිසිදු වරදක් නැත.  

No comments:

Post a Comment