සමලිංගිකත්වය සහ "ගේ" Gay සංකෘතිය


සමලිංගිකත්වය සහ "ගේ" යන වදන් බොහෝ දෙනා අරුත් දක්වන්නේ සමාන පද ලෙසිනි. ඒවා සමාන පද නොවේ.

Sexual orientation refers to an enduring pattern of emotional, romantic, and/or sexual attractions to men, women, or both sexes. Sexual orientation also refers to a person’s sense of identity based on those attractions, related behaviors, and membership in a community of others who share those attractions. Research over several decades has demonstrated that sexual orientation ranges along a continuum, from exclusive attraction to the other sex to exclusive attraction to the same sex. However, sexual orientation is usually discussed in terms of three categories: heterosexual (having emotional, romantic, or sexual attractions to members of the other sex), gay/lesbian (having emotional, romantic, or sexual attractions to members of one’s own sex), and bisexual (having emotional, romantic, or sexual attractions to both men and women). This range of behaviors and attractions has been described in various cultures and nations throughout the world. Many cultures use identity labels to describe people who express these attractions. In the United States the most frequent labels are lesbians (women attracted to women), gay men (men attracted to men), and bisexual people (men or women attracted to both sexes). However, some people may use different labels or none at all.
Sexual orientation is distinct from other components of sex and gender, including biological sex (the anatomical, physiological, and genetic characteristics associated with being male or female), gender identity (the psychological sense of being male or female),* and social gender role (the cultural norms that define feminine and masculine behavior).
Sexual orientation is commonly discussed as if it were solely a characteristic of an individual, like biological sex, gender identity, or age. This perspective is incomplete because sexual orientation is defined in terms of relationships with others. People express their sexual orientation through behaviors with others, including such simple actions as holding hands or kissing. Thus, sexual orientation is closely tied to the intimate personal relationships that meet deeply felt needs for love, attachment, and intimacy. Source : APA

File:Rainbow flag and blue skies.jpg"ගේ" යනු සමලිංගික අයිතීන් වෙනුවෙන් සමලිංගිකයන් විසින් ගොඩනගා ගන්න ලද සමාජ ව්‍යාපාරයයි. හැත්තෑව දශකයේ ඇමෙරිකාවෙහි සිදුවූ ලිංගික විප්ලවයත් සමග උපත ලැබූ "ගේ" ව්‍යාපාරයෙහි අරමුණු වනුයේ සමලිංගිකයන් හට සමාන අයිතීන් ලබාදීමයි. අතීතයේ ඕනෑ තරම් සමලිංගික පුද්ගලයන් සිටිය විය හැකි නමුදු ඔවුන් කිසිවෙක් "ගේ" පුස්ගලයන් නොවේ. වර්තමානයේ වුවද "ගේ" නොවන සමලිංගිකයන් බොහෝ සිටිති. සමලිංගිකත්වය යනු තොර ගැනීමක් නොවේ. එහෙත් "ගේ" ලෙස හඳුන්වා ගැනීම තෝරා ගැනීමකි. සියලු සමලින්ගිකයෝ "ගේ" සංකෘතිය බදා ගැනීමට අවශ්‍ය නොවේ. තම කවුරුන් විය යුතු යයි තීරණය කිරීමට නීතියට, ආගමට, "ගේ" ක්‍රියාකාරීන් (gay activists) හට, දෙමවිපියන්ට හෝ මනෝ චිකිත්සකවරයාට අයිතියක් නැත. තීරණය ඔබ සතුය. ඔබට වෙනස් වීමට අවශ්‍ය නම් මනෝ චිකිත්සයකයෙකු (Psychologist with a PHd) හමු වීමෙහි කිසිදු වරදක් නැත.  

Being Gay is an absolute 100% CHOICE

Stupid gay activists (which forms the majority) has been desperately hanging on to the "no choice" argument, since lately. The below linked article summarized the illogicality of the whole "no choice" fallacy. The author is not a Christian but a devout atheist.

http://atheistethicist.blogspot.com/2011/11/homosexuality-and-choice-argument.html 

What I would like to add is the fact that being GAY is an absolute choice. I have seen people being gay suddenly. They all start acting differently. Waving the rainbow flags. Having shawls over the shoulders. Wearing bright colors. Earnings. Parading. Coming out. Facebook statuses and what not. Even the tone/intonation of their speech becomes different. They start to walk differently. Might go for linen trousers instead of denims. Will wear flip flops. Will stop shaving and start growing long hair. Gay is a pure social construction that was a bi product of the American sexual revolution in the 90s. HIV Aids is another by product. Suddenly people started seeing homosexual and gay related stuff on mainstream movies and shallow sitcoms. If you switch on your TV to watch a tele-drama you will often come across direct or indirect portrayals of homosexuality. Glee, Modern Family, Desperate Housewives, Will and Grace are few to be mentioned. I should dedicate a another blog post to analyze the Glee's gay agenda. All the effort is to portray homosexuality as something normal and something very common.

Being gay is a choice, but it might not be the same for homosexuality. Homosexuality is a psychological condition that lots of people have control over. If needed (as with the case with ego-dystonic homosexuals) It can be shifted with cognitive behavioral therapy. I have no clue about the efficacy about the much hyped reparative therapy.

As the APA has rightly posited, there is nothing wrong with homosexuality PERSE, but the arguments used by today's gay activists are ridiculous shallow, pathetic and illogical. To self proclaim that "I'm Gay because I dont have a choice" is actually demeaning and insulting to the homosexuals. If someone can say the he/she chose to be gay, that would be noble and interesting.

The minority of the good homosexuals (who often doesn't want to identify as gay), doesn't give a rat's arse about the origins of homosexuality or the choice factor. They just be homosexual. And don't have the need to fight for stupid rights. They are happy with what they have. They are free from inferiority complexes and obsessive desires.

Choice argument is highly irrelevant and will do more harm to the homosexual community.

GAY, BISEXUAL, AND OTHER MEN WHO HAVE SEX WITH MEN (MSM):


GAY, BISEXUAL, AND OTHER MEN WHO HAVE SEX WITH MEN (MSM):

By risk group, gay, bisexual, and other MSM of all races remain the population most severely affected by HIV.
  • MSM accounted for 61% of all new HIV infections in the U.S. in 2009, as well as nearly half (49%) of people living with HIV in 2008 (the most recent year national prevalence data is available).
  • CDC estimates that MSM account for just 2% of the U.S. male population aged 13 and older, but accounted for more than 50% of all new HIV infections annually from 2006 to 2009. In 2010, MSM accounted for 61% of HIV diagnoses.
  • In 2009, white MSM accounted for the largest number of annual new HIV infections of any group in the U.S. (11,400), followed closely by black MSM (10,800).
  • Young, black MSM were the only risk group in the U.S. to experience statistically significant increases in new HIV infections from 2006–2009—from 4,400 new HIV infections in 2006 to 6,500 infections in 2009.
Estimates of New HIV Infections in the U.S., 2009, by Transmission Category

Reparative therapy and it's association with Christianity

The bad thing about reorientation therapy/reparative therapy is its association with Christianity. These Christian bigots try to enforce their personal interpretation of religion on gays who do no want to change themselves. Doing so is utterly ludicrous, insensitive and inhuman.

This scenario has become an issue in countries like the united states, where a group of Christians thinks that they have the sole access to an ultimate truth. If there is a God, god would want people to be happy.

There is absolutely nothing immoral about being gay. If someone wants to change due to their religious beliefs there is nothing wrong about that too. There are so many other reasons that would propel someone to seek change. Change is possible for most of the people. Change cannot be forced upon anyone and it doesn't work that way. If a therapist tries to make a patient feel guilty about being gay, he/she is not an ethical therapist. Therapist should leave aside their personal, religious beliefs on such sensitive issues.

There are many non-Christian, former Christian/catholic, and Buddhist (which is spreading rapidly among the psychological and medical community) who helps people to develop their heterosexual potentials.

Some may not even change but as a result of the therapy will become sane, better homosexuals. But change is possible, if someone wants to change.

Reparative therapy is not the only way to help patients develop their heterosexual potential. Therapists have their own ways, with which they help patients. Gender affirmative therapy is another such form of therapy. One type of therapy may not work for everyone. Often therapists do not label their form of psychological assistance as such.