ඒඩ්ස් සහ සමලිංගිකත්වය

Worldwide statistics confirms the strong relationship between homosexuality and AIDS.

On June 5, 1981, the first five cases of what came to be known as AIDS were reported in the Center for Disease Control and Prevention’s Morbidity and Mortality Weekly Report. Five gay men in Los Angeles, each diagnosed with a rare form of pneumonia, heralded an epidemic that was, in fact, already under way in major cities across the United States and around the world.

Shown here is a vertical bar chart entitled, “Estimates of New HIV Infections in the United States, 2009, for the Most-Affected Subpopulations”.
						
White MSM = 11,400
Black MSM = 10, 800
Women = 6,000
Latino MSM = 5,400
Black Heterosexual Men =2,400
White Heterosexual Women = 1,700
Black Male IDUs = 1,700
Latina Heterosexual Women = 1,200
Black Female IDUs =940
Subpopulations representing 2% or less of the overall US epidemic are not reflected in this chart.

MSM – (Men who have sex with Men) මිනිසුන් සමග ලිංගිකව හැසිරෙන මිනිසුන්

1981 ජුනි 5 වැනි දින ලොව ප්‍රථම ඒඩ්ස් රෝගීන් පස් දෙනා ඇමෙරිකානු රෝග මර්ධන මධ්‍යස්ථානයට වාර්තා විය. ඔවුන් පස් දෙනාම ලොස් ඇන්ජලිස් නගරයෙහි ජිවත් වූ සමලිංගික පුද්ගලයින් වීම විශේෂත්වයකි.

CDC estimates that MSM account for just 2% of the US population, but accounted for 61% of all new HIV infections in 2009.

අමෙරිකානු රෝග මර්ධන මධ්‍යස්ථානයට අනුව මිනිසුන් සමග ලිංගිකව හැසිරෙන මිනිසුන් සිටිනුයේ එක්සත් ජනපද ජනගහනයෙන් 2% වැනි ඉතා සුළු ප්‍රතිශතයක් පමණක් වුවත් HIV අසාදිතයන්ගෙන් 61% කට ඔවුන් වග කියයි.

In the 30 years since those first reports, 25 million people have succumbed to AIDS-related illnesses. Today, more than 33 million people are living with HIV/AIDS.

Shown here is a pie chart entitled, “Estimated New HIV Infections, 2009, by Transmission Category”.
MSM = 61% 
Heterosexual = 27% 
IDU = 9% 
MSM/IDU = 3%

How can I prevent HIV?

Be smart about HIV. Here's what you can do:

Get the facts—Arm yourself with basic information: How is HIV spread? How can you protect yourself? How can you protect your partners?

ඒඩ්ස් රෝගය පැතිරෙන විධි, ආරක්ෂාවීම පිළිඹඳ තොරතුරු වලින් සන්නද්ධ වන්න

Take control—You have the facts; now protect yourself and your loved ones. There are three essential ways to reduce your risk:

  1. Don't have sex (i.e., anal, vaginal, or oral).

ලිංගිකව හැසිරීම නතර කරන්න. (comment : ලිංගිකව හැසිරීම මිනිස් ජිවිතයක එක් ක්‍රියාවක් පමණි)

  1. Only have sex (i.e., anal, vaginal, or oral) if you're in a mutually monogamous relationship with a partner you know has the same HIV status as you.

ලිංගික හැසිරීම එක් විශ්වාසවන්ත පුද්ගලයෙකු හට පමණක් සිමා කරන්න.

  1. Use a condom every time you have anal, vaginal, or oral sex. Correct and consistent use of the male latex condom is highly effective in reducing HIV transmission.
If you are HIV-positive, let potential sex partners know your status before you have sex.

Put yourself to the test

Start talking to educate others.

Read More

Impact of AIDS on economic growth,household, firms and education.

Sources

http://www.cdc.gov/msmhealth/HIV.htm

http://www.amfar.org

No comments:

Post a Comment